gazeller

GAZEL 1        (failatün failatün failatün failün)

1-dostum alem senünçün ger olur düşmen mana, Gam değül zira yetersen dost ancak sen mana

2-aşka saldum men meni pend almayup bir dostdan, Hiç düşmen eylemez anı ki etdüm men mana

3-can u ten oldukça menden derd ü gam eksük değül, Çıhsa can hak olsa ten ne can gerek ne ten mana

4-vasl kadrin bilmedin firkat belasın çekmedin, Zulmet-i hecr etdi çoh tarık işi Ruşen mana

5-Dudü ahkerdür mana serv ile gül ey bağban, N’eylerem men gülşeni Gülşen sana külhan mana

6-gamze tiğin çekdi ol meh olma gafil ey gönül, Kim mukarrerdür bu gün ölmek sana şiven mana

7-Ey fuzuli çıhsa can çıhman Tarık-i aşkdan, Reh güzar-ı ehl-i aşk üzre kılun medfen mana

TÜRKÇESİ

1-Dostum eğer senin yüzünden herkes bana düşman olsa üzülmem çünkü dost olarak sen bana yetersin.

2-bir dosttan öğüt almadan ben kendimi aşk alemine attım,hiçbir düşmanın yapamayacağını ben kendime yaptım.

3-bu canım ve vücudum bende oldukça derdim,üzüntüm eksilmiyor.can çıksın vücudum da toprak olsun bana ne can nede vücut gerek

4-buluşmanın değerini bilmeden ayrılığın üzüntüsünü çekmeden ilahi sevğiliden ayrılığın karanlığı,acısı bana çok karanlık işi aydınlattı.

5- ey bahçivan! Senin gül bahçendeki selvi ağacın ve gülün bana duman ve ateş gibi gelir. Gülbahçesini ne yapayım? Gülbahçesi senin olsun bana külhan yetişir.

6- ey gönül! O ay yüzlü güzel keskin yan bakış kılıcını çekti sakın dalgın bulunma.bugün senin ölmen benimde başında yas tutup ağlamam kararlaştırılmış

7-ey fuzuli canım çıksa ölsemde bu aşk yolundan ayrılmam. Bana öldüğümde aşıkların gelip geçtiği yol üzerinde bir mezar yapın.

AÇIKLAMASI

Beyitteki dost ilahi sevğili olan tanrıdır.buyüzden bütün alem,herkes demiş.bununla dünyaya ait olan her şey yani kesret anlatılmış. Kesret mutasavvıfın düşmanıdır onu aldatır oyalar ve vahdet olan sevgiliye kavuşmasını engeller./aşk gönül işidir ve bunun için kimseye danışılmaz şair kendime kötülük ettim derken tersini söylüyor./gam manevi acıdır ve cana aittir.derd ise maddi hastalıktır vucuda aittir ikisi ortadan kalkınca yalnız gönül kalacaktır.ilahi aşk gönülde ortaya çıkar/buluşma ve ayrılık dünyaya aittir ve geçicidir tanrıdan ayrılık ise süreklidir bunun verdiği acı ve üzüntü insanı olgunlaştırır.ruh yüceliği saglar tarikatlardaki çileler bu olgunluga ulaşmak içindir./renk ve biçim bakımından servi ağacı dumana gül de ateşe benzetilmiş külhan hem ateşin hem dumanın bulunduğu ocaktır

GAZEL-2  (mefulü failatü mefailü failün )

1-Ya rab hemişe lutfunı kıl rehnuma mana , gösterme ol tarıki ki; yetmez sana mana

2-kat eyle aşinaluğum andan ki gayrdur , ancak öz aşinalarun et aşina mana

3-Bir yirde sabit et kadem-i i’tibarumu, kim rehber-i şeri’at ola mukteda mana

4-Yoh mende bir amel sana şayeste ah eğer , a’malüme göre vere adlün ceza mana

5-havf ü hatada muztaribem var ümid kim, lütfun vere beşaret-i afv-ı hata mana

6-men bilmezem mana gereğin sen hakimse, men’ eyle verme her ne gerekmez sana mana

7-oldur mana Murad ki oldur sana Murad , haşa ki senden özge ola müdde’a mana

8-Habs-i hevada koyma fuzuli-sıfat esir, ya rab hidayet eyle Tarık-ı fena mana

TÜRKÇESİ       (MEF’ULÜ FAİLATÜ MEFAİLÜ  FAİLÜN)

1-Tarım iyiliğini, bağışını bana her zaman yol gösterci önder yap sana ulaşmayan yolu bana gösterme

2-kendinden başka her şeyle benim ilgimi kes tanrım! Yalnızca gerçek tanıdıklarını bana tanıt

3- tanrım benim kararsız hareketli ayağımı bir yerde durdur. Şeriatın rehberi hz. Muhammed benim yol göstericim olsun

4- tanrım bende sana yaraşan hiçbir iş yok. Eğer adaletin beni yaptığım işlere göre cezalandıracaksa vay halime

5-hata işleme korkusundan hep üzüntü içindeyim. Tanrım senin iyiliğinin bana hatalarımın bağışlanacağı müjdesini vereceğini umuyor,buna güveniyorum

6- tanrım ben sana ne gerektiğini; ne yapıp ne yapmamam gerektiğini bilemiyorum. Sen her şeyi görür ve bilirsin bana ne gerekmiyorsa onu bana yaptırma engel ol

7- tanrım benim isteğim ancak senin isteğindir. Asla senden başka senden farklı bir şey isteyemem

8- tanrım beni fuzuli gibi arzu ve hevesler içinde hapsedip bunların tutsagı etme doğru yolu bulmamda bana yol gösterici ol beni yok olma yoluna eriştir.

AÇIKLAMASI

1-Kulu tanrıya ulaştıran yol şeriat yoludur. Fuzuli tam bir teslimiyetle kendini tanrının iradesine bağladığını söylüyor.bu gazel bir münacattır.

2- Mutasavvıflara göre tanrı vucud-ı mutlaktır ondan başka hiçbir varlık yoktur tanrı vahdettir ondan başka olan her şey gayr dır kesrettir tanrının öz aşinaları erişmiş olanlar veliler peygamberlerdir.

3-beyitte bir namaz mazmunu vardır.ayaklar namazda hareketsiz kalır.namazda bir imama uyulur şair hz peygamberin arkasında namaza durmayı onun yolunda olmayı istiyor.

4-ceza aslında hem iyi hemde kötü şeylerin karşılığı demektir fuzulinin tanrı adaletinin insanın ameline göre olacağına kuşkusu yoktur beyitte günahının çok olduğu ancak tanrının affına güvendiğini söylemek istemiştir.

8-fena yok olmak ölmek demektir beka nın tersidir.tasavvufta esas insanın heveslerinden vazgeçipnefsini susturarak dünya ile ilişkisini kesmesidir tanrının birliğinde yok olma bundan sonra olabilir.

GAZEL-3  (failatün failatün failatün failün)

Ey melek-sima ki senden özge hayrandır sana ,hakk bilür insan demez her kim ki insandır sana

2- virmeyen canın sana bulmaz hayat-ı Cavidan , zinde-i Cavit ana dirler ki kurbandur sana

3-alemi pervane-i şem’-i cemalün kıldı aşk, can-ı alemsen feda her lahza min candur sana

4-aşıka şevkunla can vermek sana müşkil değül, çün Mesih-i vaktsen can vermek asandur sana

5-çıhma yarum giceler ağyar ta’nından sahın, sen meh-i evc-i melahatsen bu noksandur sana

6-padişahum zulm idüp aşık seni zalim demiş, hub olanlardan yaman gelmez bu bühtandur sana

7-ey fuzuli hub-rulardan tegafüldür yaman,ger cefa hem gelse anlardan bir ihsandur sana

TÜRKÇESİ

1-Ey melek yüzlü sevgili senden başka herkes sana hayrandır dogrusu insan olan sana insan demez(melek der)

2-canını vermeyen ölümsüz hayata kavuşamaz ancak kendini sana kurban edene ölümsüz hayata erişmiş denir

3-aşk herkesi ve her şeyi güzelliğin mumu çevresinde pervane yaptı. Sen alemin canısın her an binlerce can sana kendini esirgemeden verir

4-sevginin ateşiyle aşıklara can vermek senin için güç değildir.çünkü sen zamanın isa’sısın can vermek senin için kolaydır.

5-sevgilim yabancıların ayıplamalarından sakın gece yarıları dışarı çıkma sen güzellik göğünün dolunayısın geceleri çıkmak sana yakışmaz kusur sayılır.

6- sultanım aşıklar sana haksızlık edip zalim demişler halbuki güzellerden kötülük gelmez bu sana iftiradır.

7-ey fuzuli güzel yüzlülerden gelecek kötülük aşıkı umursamamak,bilmezlikten gelmektir.güzellerden cefa ve eziyette gelse bu senin için iyiliktir lütuftur.

AÇIKLAMA

1-yok

2-İslami inanışa göre dünya hayatı geçici ahret hayatı süreklidir.can maddi varlıktır insan ölünce maddi hayattan kurtulup vahdete döner ve ölümsüz hayatına kavuşur.

3-sevgili cemali mutlak olan tanrıdır.güzelliğini görmek ve göstermek için kainatta tecelli etmiştir.bu yüzden alemin canı denmiştir pervane haberci manasındadır bütün alem tanrı cemalinin habercisi işaretidir.

4-hz.isanın mucizesi can vermek iyileştirmektir. Can vermek sözü iki mısrada canlandırmak ve canını vermek manalarında tevriyeli kullanılmışlardır.aşiklar canlarını verirler hz isa da çarmıhta canını vermiştir.

5-yarim kelimesi sevgilim ve yarım manalarında beyitte ay tutulması anlatılmış.dolunay akşamları çıkar gece yarısı görünmesi ayın tutulmasıdır ay tutulunca teneke çalınır tüfek atılır yani ta’n edilir ayıplanır.

6-beyitte yüzü güzel olanın kalbi de güzel olur hadisine telmih yapılmıştır.

GAZEL-4 (Mefailün mefailün mefailün mefailün)

1-Nedür bu haneler bu işveler bu naz ü istiğna, nedür cilveler bu şiveler bu kamet-i bala

2-nedür piç piç ü çin çin ü ham-be ham kakül, nedür bu turralar bu halka halka zülf-i müşğ-asa

3-nedür bu arız u hatt u nedür bu çeşm ü ebrular, nedür bu hal-i Hindular nedür bu habbetü’s-sevda

4-miyanun rişte-i can mı gümüş ayine mi sinen bünaguşunla menguşun gül ile jaledür guya

5- vefa ummaz cefadan yüz çevirmez baki aşıkdur, niyaz etmek ana cana yaraşur sana istiğna

 TÜRKÇESİ

1-bu gülüşler bu işler bu naz ve bu umursamazlık nedir?bu kırıtmalar bu edalar bu uzun boy nedir böyle?

2-bu kıvrım kıvrım büklüm büklüm  bu kıvır kıvır kakül nedir?bu alındaki perçemler bu misk kokulu halka halka zülüfler ne güzeldir.

3- bu yanak ve üzerindeki tüyler bu gözler bu kaşlar ne kardar güzel. Bu hindli benler,bu kara tane ne güzel böyle

4-belin can ipliği mi?gögsün gümüşten ayna mı? Sanki kulağının memesi gül inci küpende gülün üzerindeki çiğ tanesidir

5-ey sevgili! Baki aşıktır.senden vefa ummaz cefadanda yüz çevirmez ona yalvarıp yakarmak, sana da umursamazlık yaraşır.

GAZEL-5 (FAİLATÜN FAİLATÜN FAİLATÜN  FAİLÜN )

1-Gülistan bizim şarab u cam-ı mey güldür bana,kulkul-ı hulk-ı sürahi savt-ı bülbüldür bana

2-arızında ol iki zülf-i girih-girün senün, suya konmış iki garra taze sünbüldür bana

3-seng-i bidadunla serde zahm-ı hunınün ki var , guşe-i destarda rengin karanfüldür bana

4-mest-i medhuşum veli hali mey-i engurdan, lal-i nabın haleti keyfiyyet-i müldür bana

5-hayder-i kerrarım meydan-ı nazmın baki ya, nevk-i hame Zülfikar u tab’ düldüldür bana

TÜRKÇESİ

1-Benim için içki toplantısı gülbahçesi şarap kadehi de gül yerine geçer.sürahinin boğazındaki lıkırtı bana bülbül nağmesi gibi gelir.

2-yanagın üzerindeki düğüm düğüm zülüf bana suya konmus iki taze sünbül demetidir.

3-senin acımasıza attığın taşın kaşımda açtığı kanla yara benim için sarığımın köşesinde kırmızı bir karanfildir sanki.

4-üzüm şarabını içmeden sarhoş ve kendimden geçmiş bir haldeyim.dudağının saf şarabının etkisi beni şarap içmiş gibi sarhoş ediyor

5- ey baki nazım sahasının hz.ali gibi üst üste saldıran arslanıyım.kalemim ucu Zülfikar şairlik yaradılışım altımdaki düldüldür. 

GAZEL-6 (mefulü failatün mefulü failatün)

1-aşkın odına ey gül yansa cihan-ı Şeyda her bir avuç külünden bir bülbül ola peyda

2-mülk-i dile o lebden hakka ki korku vardır caiz ki bir şererden alem yana serapa

3-meyhane-i muhabbet mestanelerle toldu peymaneler pür oldu arif oturma tenha

4-dil safdır kederden amma güller yüz ister hüb olmayana neyler ayine-i mücella

5-hal-i rulını gözler zülf-i siyahın özler Yahya sevda-ı çeşm-ü kalbimdeki süveyda

Türkçesi

1-ey gül bu çılgın cihan aşkın ateşine yanarsa her bir avuç külünden bir bülbül peyda olur

2-o dilden doğrusu gönül mülküne korku vardır bir kıvılcımdan dünya baştan ayağa yanabilir

3-sevgi meyhanesi şarhoşlarla doldu.kadehler doldu.ey arif sen böyle yalnız oturma

4-gönül kederden saftır ama güler yüz istergüzel olmayana cilalı (parlak temiz)ayna neyler

5-ey Yahya gözbebeğimin ve kalbimin en gizli yeri onun yanağının benini gözler ve kara saçını özler!

GAZEL-7  (failatün failatün failatün failün)

1-gün yüzinde hat belürse gözlerüm giryan olur , hale görinse kenar-ı mahda baran olur

2-lal’in içün gözlerün birbirine hançer çeker ol iki mest arasında korkarım kim kan olur.

3-gül budağı gibi gülşende salınsın naz ile , karşuna başun salub serv-i revan hayran olur

4-zülfi üstinde gören dir kuşe-i ebrusini , sayesi dutmiş cihanı nice hoş eyvan olur

5-gözledi hattı Dehani hatemin dilde tutar şimdi fitne devridür yok yire çok bühtan olur

TÜRKÇESİ

1-      Gün yüzünde tüyler çıkınca gözlerim ağlar , ay’ın kıyısında ağıl görünse yağmur yağar

2-      Dudağın için gözlerin birbirine kılıç çeker, o iki esrik arasında korkarım kan olur.

3-      Gül budağı gibi gül bahçesinde nazla salınsan yürüyen selvi karşında başını eğip şaşar

4-      Kaşının ucunu zülfünün üstünde gören gölgesi dünyayı tutmuş ne güzel bir çatı der.

5-      Dehhani yüzünde tüy çıktığını gördü gönlünde gizledi , kimseye demez çok suçlama şimdi koğuculuk dönemidir.

 

GAZEL-8 (mefailün mefailün faulün )

1-senin yüzünğ güneşdür yoksa aydur , canum aldı gözünğ dakı ne aydur

2-benüm iki gözüm bilgil canumsunğ , beni cansuz koyasunğ sen bu keydür

3-gözümden çikma kim bu yir senünğdür , benüm gözüm sanğa yahşi saraydur

4-ne okdur bu ne ok kim değdi senden ,benüm boyum sünğüydü şimdi yaydur.

5-temaşaçün berü gel kim göresünğ, nite gözüm yaşı ırmak-u çaydur

6-senünğ boyunğ budağdan ağdı geçdi , cihan imdi yüzünğden yaz-u yaydur

7-bugün ışkunğ odında  ıssı alduh bize kayu degül ger kar-u kaydur

8-banğa her gice senden yüz binğ assı benüm her gün işim senden kolaydur

9-veled yohsulıdı sensüz cihanda seni bildi bu kezden beg-ü baydur

TÜRKÇESİ

1-senin yüzün güneş midir yoksa ay mıdır canımı aldı daha gözün ne diyor

2-benim iki gözüm canımsın bunu bil beni cansız bırakman ne demektir

3-gözümden çıkma bu senin yerindir benin gözüm sana güzel bir saraydır

4-ne oktur bu senden gelen ne ok benim boyum süngüydü şimdi yay oldu.

6-      Görmek istersen yaklaş ki göresin gözümün yaşının nasıl ırmak çay olduğunu

7-      Bugün senin sevgi ateşinden ısındık bizim için kar olmuş kış olmuş kaygı değil

8-      Her gece senden yuz bin kazanç gelir bana, benim işim hergün senden kolaydır

9-      Veled sensiz evrende yoksuldu seni bildi buyüzden beydir varlıklıdır

 

GAZEL-9 ( mef’ulü failatü  mefailü failün)

1-      Gerçek hadis imiş bu ki hubın vefası yoh , kim sevdi hubı kim didi hubın cefası yoh

2-      Işkın belası yoh diyüben ışka düşme var kim aşık oldı kim didi ışkın belası yoh

3-      Anın ki hacc-ı  ekberi ey can sen olmadun , beytül harama varmamış anın safası yoh

4-      Şeytandur ol ki suretüne kılmadı sücud düşdi bir ince derde ki hergiz devası yoh

5-      Şol can ki senden özge taleb kılmadı Murad hecründe yahmagun anı her dem revası yoh

6-      Aynün hatasuz ey büti çin tökdi kanumu türk-i hatadur aslına varur hatası yoh

7-      Fani cihana bahma geçer ömri sevme kim ömrin zevali var cihanun bekası yoh

8-      Ya rab ne şem’imiş bu mehin yüzü kim anın yüzi katında şemsi duhanın ziyası yoh

9-      Gel gel ki kamı savm-u salatün kazası var sensüz geçen zaman-ı hayatun kazası yoh

10-   Bimare can verür senün ey can lebün veli münkir sanur kim ol şefeteynün şifası yoh

11-   Yarun gelür hemişe cefası nesimiye sen sanma kim nesimiye yarun atası yoh

TÜRKÇESİ

1-Güzelde vefa olmaz sözü gerçekmiş güzel sevip de güzelde cefa olmaz diyen yok

2-aşkın belası yok diyerek aşka düşme sakın aşık olup da aşkın belası yok diyen yok

3-ey can sen kimin en büyük haccı olmamışsan o kimse kabeye varsa bile varmamış sayılır safası yok

4-senin görüntüne secde etmeyen şeytandır öyle ince bir derde uğradıki kurtuluşu yok

5-senden başka dileği olmayan bir canıayrılıkla yakıp tutuşturmanın da gereği yok

6- ey çin putu gözün yok yere kanımı döktü , o bir çin güzelidir geldiği yere döner suçu yok

7- ölümlü dünyaya bakma geçici yaşamıda sevme, ömrün sonu var dünyanında kalıcılığı yok

8-ey tanrım o ay gibi güzelin yüzü ne biçm ışıklık ki onun yanında öğle güneşinin bile aydınlığı yok

9-gel gel bütün namaz oruç borcu sonradan da ödenir ancak sensiz geçen zamanın dönüşü yok

10-ey can senin dudağı sayrıya can verir de sana inanmayan sanır iki dudağının şifası yok

11-Sevgilinin nesimiye boyuna cefası gelir oda bir bağıştır sen sanma ki nesimi ye bağışı yok

 

GAZEL-10  (failatün failatün failatün failün)

1-subh-dem dildarumi gördüm otagından gelür öyle sandum hurdur Firdevs bağından gelür

2-ya meger nur-ı tecellidür iyan oldı yakin ay ile gün tal’atı gül-gun yanağından gelür

3-çeşme-i hayvan hacildür lebleründen daayima ab-ı Kevser şerbeti şirin dudağından gelür

4-zülfinin çinile çün kimden urur müşk-i hıta ru-siyeh bilmez hata her dem dimağından gelür

5- şaha kadd-ü kametün her serv görse der –çemen egilür secde ider ditrer budağından gelür

6- dilbera sen hüsnüne men eyleme men aşıkı hande kim bir gül biter bülbül karagından gelür

7-ey nesimi ruh-perver geldi yarinden nesim isa nın enfasidür yarin dudağından gelçür

TÜRKÇESİ

1-      Sabahleyin sevgilimi gördüm otagından gelir öyle sandim ki huridir cennet bağından gelir

2-      Yok görünüş alanına çıkan bir nurdur belirdi açıkça ay ile güneşin parlaklığı gül renkli yanağından gelir

3-      Dirilik suyunun çeşmesi dudaklarından utanır boyuna cennetin şerbeti tatlı dudağından gelir

4-      Zülfünün kıvrımıyla çin miski boy ölçüşmeye kalkar o kara yüzlü bilmezki yanlışlık kendi özünden gelir

5-      Ey sevgili çemende boyunu posunu gören her servi eğilir secde eder titrer budağından olur

6-      Ey güzel güzelliğine kapılmamı yasaklama bana nerde bir gül bitse bülbül oraya ılgara gelir

7-      Ey nesimi sabah yeli cana can katarak geldi sevgiliden isanın soluğudur sevgilinin dudağından gelir

GAZEL-11 (mefulü mefailü mefailü feulün)

1-dildar için endişe-i can eylemek olmaz yok nesneyiçün nice zeban eylemek olmaz

2-öldürmeğe kavl itdüğüne durmadı gerçi , can virmek olur arı yalan eylemek olmaz

3-ağzun haberün sorduğuma hışm ile bakma, her lahzada bir yoh yire kan eylemek olmaz

4- sinemde ruhin mihri kaçan gizlene çünkim horşidi gil içinde nihan eylemek olmaz

5-dağ-ı gamum andukca gönül canumi yakma her anduğuni kişi heman eylemek olmaz

6- raz-ı dehenün sakladuğum can bigi bu kim ser virmek olur sırrı ıyan eylemek olmaz

7-Ah eyleme adni dile geldükçe hayali mihman var iken evde duhan eylemek olmaz

TÜRKÇESİ

1-Sevgili için can kaygısı gerekmez olmayan bir nesne için boşuna konuşmak olmaz

2-öldürmek için ant içti de sözünde durmadı can vermek olurda yalan söylemek olmaz

3-ağzından ne haber dediğim için öfkeyle bakma her an boş yere kan dökmek olmaz

4-gönlümde yanağının güneşi nasıl saklı kalsın güneşi balçık içinde gizlemek olmaz

5-özleminle acınla yandığımı söyleyince canımı yakma kişi her dediğini yapacak değil ya

6-Ağzından çıkan sözü can gibi gizli tutmanın nedeni baş vermek olurda sırrı açığa vurmak olmaz

7-ey adni sevgili görüntüsü gönlüne geldikçe inleme evde konuk varken duman tüttürmek olmaz

 

GAZEL-12 (mefulü failatü mefailü failün)

1-gördükçe yüzüni n’ola artarsa hayretüm çünkim sana bu yüzden olubdur muhabbetüm

2-iksir-i ışk kalbümi saf itdi zer gibi ol seng-dil benüm dahi bilmez mi kıymetüm

3-ışkun sehidiyem ki bu dağ-ı siyahlar güya ki zağlardur üşer yimege etüm

4-pirahen-i visalüne göz dikdüğüm bu kim hecrün bu ince ipliğe döndürdi kametüm

5-dünyayı berk-i ah ile ben Ruşen eylerüm ey afitap zerrece yok sana minnetüm

6-harc itmedin bu nazmı ölürsem mesihi ben cevherle topdolu ola sanduk-ı türbetüm

TÜRKÇESİ

1-yüzünü gördükçe şaşkınlığım artsa ne olur seni bu yüzden severim

2-aşk iksiri gönlümü altın gibi sarı etti o taş yürekli gene değerimi bilmez mi

3-ben aşk yolunda can vermişim bu kara yaralar etimi yemek için üşüşmüş kargalardır

4-sana kavuşma gömleğine göz dikmemin nedeni ayrılığın yüzünden boyumun bir ince ipliğe dönmesidir

5-dünyayı ahımın yıldırımıyla aydınlatan benim ey güneş sana gereksindiğim yok artık

6-ey mesihi bu şiiri tüketmeden ölürsem türbemin sandukası inciyle dopdolu olsun

 

GAZEL-13 (mefulü failatü mefailü failün)

1-sevdüm ol afitab-ı cihantabı can gibi ansuz cihan gözüme görinmez Cinan gibi

2-baştan ayağa nale olub ney gibi heman vurdum saray-ı yara sada-yı figan gibi

3- ol şehsüvarun atı önince yayan olub gitdüm saba-yı ah ile berg-i hazan gibi

4-hüsnine germ olıcı güzeller aceb midür gahi bürüdet eylese devr-i zeman gibi

5-gökden ne yağdı kim anı götürmeye zemin canane pür-cefa ise ta’n mı cihan gibi

6- efgan ile biribiri ardınca dud-ı ah azm itdi şehr-i yara bugün karban gibi

7-Yahya ya aklı yar idi derda ki ol dahi dildara uydu gitdi dil-i na-tüvan gibi

TÜRKÇESİ

1-      Evreni aydınlatan güneşi can gibi sevdim onsuz evren gözüme görünmez cennet gibi

2-      Baştan ayağa ney gibi inilti oldum birden sevgilinin konağına vardım bir çığlık gibi

3-      O atlının atı önünce yaya olarak güz yaprağı gibi ah yeline gittim .

4-      Güzelliğine yanıcı güzeller şaşılır mı arada bir çağımız gibi soğukluk gösterse

5-      Gökten ne yağdı da yer onu  taşımadı sevgilide dünya gibi acılarla doluysa şaşılacak ne var

6-      Ahın dumanı çığlıkla birbiri ardınca bir kervan gibi sevgilinin iline yöneldi

7-      Yahya ya aklı elveriyordu ne yazık ki o da sevgiliye uydu gitti şu bitkin gönül gibi.

 

GAZEL-14  (mefailün mefailün mefailün mefailün)

1-müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün bu bezm-i ruh-bahşın şevkına mestaneler dönsün

2-dila cam-ı şerab-ı ışk-ı yarı şöyle nuş it kim , felekler güm güm ötsün başına humhaneler dönsün

3-hayal-i şem’-i ruhsarun ko yansun hane-i dilde perin ol şem’a yakub şevkile pervaneler dönsün

4- sen ağyar ile devr itdün şeha peymaneyi daim ser-i kuyin dolanub aşık-ı piçaneler dönsün

5-bu bezm-i dil-küşaya mahrem olmaz baki’ya herkes di gelsün ehl-i diller gelmesün biganeler dönsün

TÜRKÇESİ

1-      Ey içki dağıtan toplantı düzenlendi kadehler dönsün bu can bağışlayan toplantı coşkusuyla esriyenler dönsün

2-      Ey gönül sevilenin sevgi şarabıyla dolu kadehi öyle çek ki gökler güm güm ötsün içki küplerinin bulunduğu yer dönüyormuş gibi başı dönsün

3-      Yanağının ışıldağının görüntüsü bırak yansın gönülde kelebekler o ışıldakta kanadını özlemle yakıp dönsün

4-      Ey sultanım sen kadehi boyuna yabancılarla döndürdün sokağının başını dolansın beli bükülmüş aşıklar dönsün

5-      Bu gönül açıcı topluluğa herkes katılmaz ey Baki söyle gönül erleri gelsin yabancılar geri dönsün

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !